Stop Skavica

Stop Skavica

Month: April 2024

Kundershtimi ndaj Diges se Skavices pritet nga Keshilli komunal, Diber e Madhe

Takim historik ne Diber te Madhe! 22 Prill, 2024 TAKIM I SHOQATËS ‘’KUNDËRSHTIMI NDAJ DIGËS SË SKAVICËS’’ DHE AKTIVISTEVE DIBRANE ME KRYETARIN E KOMUNËS DHE KËSHILLTARËT KOMUNAL TË DIBRËS SË MADHE. DITËN E HËNË, MË DATË 22 PRILL, 2024 PËRFAQËSUES…

Activities Collaboration Events In Media News Newsletter Publications Reports

Komiteti i Traktatit të Bernës do të monitoroje projektin e Skavicës për shkelje të mundshme, duke dhene shpresë për lumin e Drinit te Zi dhe speciet e rrezikuara.

Deklaratë e përbashkët për shtyp – Tiranë, 17 Prill, 2024 Earth Law Center – SHBA, Earth Thrive – MB, Kundërshtimi i Digës së Skavicës-OSD (Shqipëri), Grupi i Aktivistëve Rural të Dibrës-GARD (Shqipëri), Shoqata North Green (Shqipëri), dhe GLV Integrimi (Shqipëri)….

Collaboration Contact Us Events In Media News Newsletter Publications Reports

Bern Treaty Committee to monitor the Skavica Project for Potential Violations, Provides New Hope for the Black Drin River and Imperiled Species

Joint Press Statement– Tiranë, April ____, 2024 Earth Law Center – USA, Earth Thrive – UK, Opposition to Skavica Dam-OSD (Albania), Group of Rural Activists of Dibra-GARD (Albania), North Green Association (Albania), and GLV Integrimi (Albania). Part of the area…